Ynglŷn â Jayne

O Gasnewydd, dros Gasnewydd:

Jayne Bryant, Aelod Llafur y Cynulliad dros Orllewin Casnewydd

Mae Jayne yn falch dros ben o’i gwreiddiau yng Nghasnewydd, lle ganwyd hi yn Ysbyty Brenhinol Gwent, ac aeth i ysgol Gyfun St Julian’s cyn mynd ymlaen i Brifysgol Keele. Mae hi wedi gweithio yng Nghasnewydd, Caerdydd, y Rhondda, Llundain ac Awstralia. Am naw mlynedd, bu Jayne yn arwain tîm o chwech yn swyddfa Paul Flynn AS yn datrys pob math o broblemau teuluol, cymdeithasol a gwleidyddol.

Cafodd Jayne ei hethol yn AC dros Orllewin Casnewydd ar 5 Mai 2016.

Meddai Jayne:

Mae cyfleoedd cyffrous ar y gweill ar gyfer ein dinas. Rwyf eisiau gwneud i Gasnewydd dyfu a ffynnu, a gwneud Casnewydd yn lle i bobl fod yn falch o fyw a gweithio yno ac yn lle braf i ymwelwyr. Rwyf wedi rhoi blaenoriaeth i Gasnewydd erioed, a bydd hynny’n parhau. Byddaf yn gweithio’n galed i ennill eich ymddiriedaeth a bod yn llais cryf dros ein cymuned yn y Cynulliad.

Rwy’n hoff iawn o rygbi ac yn gefnogwr ffyddlon o Glwb Rygbi Casnewydd a’r Dreigiau. Fel deiliad tocyn tymor, efallai y byddwch chi’n fy nghlywed i’n bloeddio o Eisteddle Hazell! Rwy’n mwynhau gwylio tîm pêl-droed Casnewydd hefyd, ac rwy’n aelod ac yn Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Casnewydd. Er mai gwylio chwaraeon sy’n mynd â’m bryd, rwy’n aelod o Newport Live ac yn defnyddio’r cyfleusterau yn y Pentref Chwaraeon a’r Ganolfan Hamdden.

Dyma rai o’m blaenoriaethau yn y Cynulliad:

Diogelu ein GIG

Fel merch i fydwraig, rwyf wedi cael fy magu i werthfawrogi gwaith staff y GIG ac i gredu yng ngwerthoedd Gwasanaeth Iechyd sydd yno i ni i gyd pan fyddwn ni ei angen.

Rwy’n falch o’r buddsoddiadau mae Llafur Cymru wedi’u gwneud yn ein GIG, gan gyflogi mwy o staff rheng flaen nag erioed o’r blaen a gwario £120 y pen yn fwy ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol nag yn Lloegr. Yn wahanol i’r gwasanaeth iechyd yn Lloegr o dan y Ceidwadwyr, nid yw Llafur Cymru wedi mynd ati i ad-drefnu’r GIG o’r brig i lawr na cheisio ei breifateiddio, ac nid yw meddygon iau wedi mynd ar streic. Rydym yn elwa hefyd ar bresgripsiynau am ddim a pharcio am ddim mewn ysbytai, ac mae camau mawr wedi’u gwneud ym maes gofal iechyd meddwl a thriniaeth canser – mae cyfraddau goroesi canser yn cynyddu’n gyflymach yng Nghymru nag yn unrhyw ran arall o’r DU.

Byddaf wastad yn pwyso am fuddsoddi digonol yn ein GIG ac am integreiddio’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn llwyddiannus.

Cefnogi ein hysgolion a’n myfyrwyr

Fel y person cyntaf yn fy nheulu i fynd i’r Brifysgol, rwy’n gwybod sut mae addysg yn gallu rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bobl ifanc. Rwy’n credu’n gryf y dylai pawb gael cyfle.

Dyma pam rwy’n cefnogi buddsoddiad Llafur Cymru yn ein hysgolion a brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd i alluogi pobl ifanc i gael y dechrau gorau mewn addysg. Diolch i Lafur Cymru, nid oes rhaid i fyfyrwyr o Gymru dalu ffioedd o £9,000 fel sy’n digwydd o dan y Ceidwadwyr yn Lloegr.

Mae cynnydd gwych wedi’i wneud yng Nghymru: mae cyfraddau llythrennedd a rhifedd yn codi yn ein hysgolion cynradd; rydym newydd gael y canlyniadau TGAU gorau erioed yng Nghymru; ac mae llai o bobl ifanc yn gadael yr ysgol heb gymwysterau.

Fodd bynnag, rwy’n credu bod angen i ni barhau i wneud gwelliannau lle gallwn ni. Byddaf yn gwneud fy ngorau glas i sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc yn cael yr adnoddau sydd eu hangen arnynt gydol eu hamser yn yr ysgol gynradd ac uwchradd; a byddaf yn brwydro i sicrhau bod addysg bellach heb ei hail ar gael i bob myfyriwr yng Nghymru, yn hytrach nag i’r rhai o gefndiroedd cefnog yn unig.

Cefnogi adfywio yng Nghasnewydd

Un o’m prif flaenoriaethau yw creu swyddi o safon uchel yng Nghasnewydd.

Mae Casnewydd yn ddinas sy’n datblygu, ac mae digwyddiadau fel Cwpan Ryder ac Uwchgynhadledd NATO wedi’n rhoi ni ar lwyfan byd-eang. Er gwaethaf toriadau’r Ceidwadwyr o San Steffan, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi buddsoddi yng Nghasnewydd, gan gynnwys trwy’r cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid sy’n gweddnewid canol y ddinas. Yn ogystal, aeth Cyngor Dinas Casnewydd dan arweiniad Llafur ati i gymryd risg o ran ariannu a darparu datblygiad newydd Friars Walk, sydd wedi dod yn ganolfan leol ar gyfer manwerthu a hamdden. Mae Casnewydd yn datblygu’n gyflym, ac ni allwn ni adael i’r Ceidwadwyr ein dal ni’n ôl.

Rwy’n gefnogol iawn i system arfaethedig Metro De-ddwyrain Cymru. Byddaf yn parhau i geisio gwella cysylltiadau trafnidiaeth integredig rhwng Casnewydd a’r rhanbarth ehangach, gan gynnwys cysylltiad rheilffordd rhwng Casnewydd a Glynebwy.

Rwyf hefyd yn frwd iawn am dai ac rwyf wedi ymrwymo i hybu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a chymdeithasol o safon uchel yng Nghasnewydd a’r cyffiniau.

Ein hamgylchedd

Rwy’n credu bod gennym ni gyfrifoldeb i wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein hamgylchedd naturiol. Dyma pam y penderfynais i ymuno â byd gwleidyddiaeth – ymaelodais â Chyfeillion y Ddaear pan oeddwn i’n 12 oed. Fel Aelod Cynulliad, rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru’n parhau i gyfrannu at ymdrechion rhyngwladol i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Fel rhan o hyn, rwy’n credu bod angen i ni fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, ac rwy’n ymgyrchu dros Forlyn Llanw Casnewydd i harneisio pŵer Aber Afon Hafren a hybu’r economi leol ar yr un pryd.

Mae lles anifeiliaid yn fater sy’n agos iawn at fy nghalon, ac rwy’n credu y dylai Cymru arwain y ffordd o ran sicrhau ansawdd bywyd da i anifeiliaid gwyllt, da byw ac anifeiliaid anwes. Rwy’n gwrthwynebu hela yn gryf ac rwy’n cefnogi’r gwaharddiad ar hela llwynogod yng Nghymru a Lloegr. Byddaf yn brwydro yn erbyn bwriadau’r Ceidwadwyr i ddychwelyd y barbariaeth hwn i gefn gwlad Cymru.

Cadw mewn cysylltiad

Mae bod yn amlwg a phrysur yn fy nghymuned yn hollbwysig i mi. Mae sut rydych chi’n teimlo am fyw yng Nghasnewydd, pa faterion sy’n peri pryder i chi a beth rydych chi eisiau i’ch AC ei wneud yn bwysig iawn i mi – felly byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi.

Dilynwch fi ar Twitter

Dewch o hyd i mi ar Facebook